Ngạt khí hầm tàu, ba người trong gia đình tử vong
Thấy con trai gặp nạn dưới hầm tàu, ông Linh Quang Cách cùng vợ xuống cứu rồi bị ngạt khí dẫn đến tửlên đầu trang