Không được ép người dân từ chối nhận hỗ trợ do dịch Covid-19
Đây là chỉ đạo của Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung trong văn bản mới nhất gửi các sở, ngành và quận huyện,lên đầu trang